Co może zająć komornik ?

Komornik (nie mylić z windykatorem) ma pełne prawo do zajęcia majątku dłużnika celem zaspokojenia roszczeń wierzyciela, a jednocześnie swojego klienta. Działania komornika regulowane są przez Kodeks postępowania cywilnego – odpowiednie przepisy wyraźnie wskazują o tym co jednostka ta może zająć, a co jest wyłączone spod egzekucji.

Co może zająć komornik:

  1. Ruchomości należące do dłużnika, a także ruchomości którymi dłużnik dysponuje (bez konieczności sprawdzania stanu prawnego) o wartości nie większej, aniżeli jest to niezbędne do zaspokojenia należności wierzyciela oraz kosztów egzekucyjnych. 829 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż egzekucji nie podlegają m.in.: artykuły codziennego użytku, miesięczne zapasy żywności oraz opału, jedna krowa, dwie kozy bądź trzy owce, a także pasza i ściółka dla tych zwierząt, narzędzia, przedmioty i surowce niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej przez 7 dni (nie licząc pojazdów mechanicznych), przedmioty niezbędne do nauki, dokumenty, przedmioty przeznaczone do wykonywania praktyk religijnych, trzymiesięczny zapas lekarstw oraz przedmioty należące do osoby niepełnosprawnej.
  2. Stałe wynagrodzenie dłużnika w kwocie nie wyższej, aniżeli określają to specjalne przepisy.
  3. W przypadku rolnika wszystkie ruchomości, w tym zwierzęta za wyjątkiem ściśle określonych przez ustawę zwierząt hodowlanych, płodów rolnych, a także sprzętu oraz materiałów opałowych.
  4. Dom, mieszkanie należące do dłużnika, nawet jeżeli ten jest tylko jego współwłaścicielem.
  5. Połowę wynagrodzenia za pracę bądź 3/5 wynagrodzenia za pracę, jeżeli dług odnosi się do alimentów.
  6. Kwoty znajdujące się na rachunku bankowym oraz wszystkie przyszłe wpłaty do wysokości egzekwowanej należności.
  7. Pieniądze znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokatach terminowych do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca.
  8. Wierzytelności np. z tytułu nadpłat w urzędach skarbowych, z tytułu umów o pracę etc.
  9. Świadczenia emerytalno-rentowe w określonej prawnie wysokości.