Kiedy przedawniają się długi ?

Termin przedawnienia się długu zależy bezpośrednio od jego rodzaju. Najkrótszym okresem przedawnienia charakteryzują się nieregulowane mandaty, a także roszczenia z tytułu umowy przewozu – te przedawniają się po upływie jednego roku. Nadmienić należy, że przedawnienie nie funkcjonuje „z urzędu”, a jedynie na wniosek dłużnika. Firma windykacyjna bądź wierzyciel mogą domagać się spłacenia długu we właściwym czasie oraz po upływie terminu, chyba że dłużnik zdąży po upływie wspomnianego terminu złożyć odpowiedni wniosek.

Terminy przedawnień dla najczęściej występujących zadłużeń zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 • Roszczenia majątkowe bądź roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – 10 lat;
 • Roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bądź oświadczenia okresowe – 3 lata;
 • Mandaty – 1 rok;
 • Roszczenia z tytułu umowy przewozu bądź przedwstępnej umowy sprzedaży – 1 rok;
 • Roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez kontrahenta faktury – 2 lata;
 • Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata;
 • Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata od momentu oddania danego dzieła;
 • Roszczenia z tytułu umów usług telekomunikacyjnych – 2 lata;
 • Roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego tj. debet na koncie – 2 lata od momentu dnia, do którego należało spłacić debet;
 • Należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata;
 • Należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami – 3 lata;
 • Niezwrócone/niezapłacone kaucje bądź zaliczki i przedpłaty – 3 lata;
 • Roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata od dnia, w którym pracodawca zobowiązał się do wypłaty wynagrodzenia;
 • Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej – 3 lata;
 • Zobowiązania z tytułu umowy kredytu bądź umowy pożyczki – 3 lata od chwili powstania obowiązku spłaty kredytu bądź pożyczki;
 • Zadłużenia z tytułu czynszu – 3 lata;
 • Zadłużenia na karcie kredytowej – 3 lata;
 • Zobowiązania podatkowe – 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dla zobowiązań powstałych na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez właściwy urząd lub 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dla zobowiązań powstałych z mocy prawa.